Contacto

Servici Psicopedagògic

El Servici Psicopedagògic Escolar és un equip de psicòlegs i/o pedagogs i logopedes que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport destina a l'atenció dels col·legis públics de cada ciutat. A Alacant funcionen dos equips que cobrixen les necessitats atenció psicopedagògica dels Centres de la ciutat i comarca, i part de l'atenció logopèdica dels Centres de les mateixes zones.

La funció d'estos equips és col·laborar amb professors i pares per a un desenrotllament òptim dels alumnes dins de les capacitats personals de cada u. És prioritari en les nostres tasques l'atenció als alumnes que presenten més necessitats atenció educativa per les seues característiques psicopedagògiques o perquè el seu entorn familiar i cultural present carències que l'escola pot compensar.

Este Centre té l'atenció s'unisca psicopedagoga dos dies a la setmana: DIMARTS I DJOUS DE 9:00 A 15:00 I DIVENDRES DE 11:30 A 14:00.

L'atenció logopèdica uns cursos depén del S.P.E. i altres de Conselleria.

Els mestres de Pedagogia Terapèutica els d'Audició i Llenguatge i els tutors/es, són els nostres companys més pròxims en una labor que sense ells no arribaria a bon terme.

La Comissió de Coordinació Pedagògica amb la Direcció i la Cap d'Estudis i els Coordinadors de cada Cicle és l'equip que organitza i integra les nostres actuacions.

La relació amb els pares, en grup quan els alumnes han de passar d'etapa, i a nivell particular quan intervenim individualment amb cada alumne/a és un altre pilar perquè nostra labor siga efectiva.

Un treball conjunt amb la Comunitat Educativa del Centre intenta aconseguir una millor qualitat educativa per als nostres alumnes.

C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica