Contacto

Menjador escolar curs 2018-2019

ENCARREGADA DE MENJADOR: Tatiana Hern�ndez Alfaro

DIES DE MENJADOR:

 • Setembre: 16 dies
 • Octubre: 21 dies
 • Novembre: 20 dies
 • Desembre: 13 dies
 • Gener: 19 dies
 • Febrer: 20 dies
 • Mar�: 19 dies
 • Abril: 15 dies
 • Maig: 20 dies
 • Juny: 13 dies
 • TOTAL: 176 dies


QUOTA PER A COMENSALS FIXOS
El valor de la quota oficial autoritzada di�ria per a comensals fixos �s de 4,25 �. L'import dels rebuts es calcula multiplicant el dit valor (4,25 �) pel nombre de dies de cada mes. El pagament de la quota de comensal fix s'efectuar�  el dia 5 de cada mes per mitj� de domiciliaci� banc�ria autoritzada. L'impagament d'una mensualitat podr� ocasionar la BAIXA i la p�rdua de pla�a del comensal. En el cas de no haver pogut efectuar el c�rrec, caldria ingressar l'import en el compte del col�legi: ES32-0081-1352-31-000-1011704 del SabadellCAM abans del dia 15 del tal mes. En aquest cas �s necessari entregar el justificant d'ingr�s en el despatx de Menjador.
Quan un alumne/a no becat, per causa justificada no vaja a utilitzar el menjador, se li tornaran 1,80 � per dia, sempre que l'abs�ncia siga de cinc dies o m�s consecutius, comptats estos des de la notificaci� per part dels pares o tutors, tant de la baixa com de l'alta.
Aquell alumne/a que utilitze el Servici de Menjador Escolar i que no assistisca al col�legi al mat�, no podr� entrar a les 14:00h sense causa justificada.

HORARI D'ATENCI� A PARES DE MENJADOR

De dilluns a divendres de 9:00 a 10:00.

COMENSALS AMB DIETA ESPECIAL
En el cas de necessitar una dieta especial, entreguen l'av�s datat i per escrit en el despatx de Menjador a les 9:00h.

COMENSALS AMB NECESSITAT MEDICACI�
Conforme al Reglament de Menjador Escolar, els pares han de comunicar en el despatx de Menjador si el seu fill/a ha de prendre alguna medicaci� abans, durant o despr�s del menjar. El m�tode �s la presentaci� de la prescripci� m�dica i d'una autoritzaci� firmada i datada pels pares/mares amb el D.N.I. I en la que ha de constar de forma clara:
- El nom del medicament.
- La dosi que s'ha de subministrar.
- L'hora a qu� ha de prendre's.
- El nombre de dies que ha de prendre's.
Sense l'autoritzaci� degudament omplida, el Servici de Menjador Escolar no donar� a l'alumne/a la medicaci�.
Per motius de seguretat, els medicaments mai hauran de portar-los els xiquets/es, els pares/mares hauran d'entregar-los en el despatx de Menjador a les 9:00 hores i les monitores se'ls tornaran a les 15:30 o a les 17:00 hores, segons l'hora de arreplegada.

L'impr�s per a la sol�licitud de pla�a en el Menjador, ho podeu trobar en l'apartat Informaci�: Petici� d'impresos. Una vegada farcit ser� entregat en el Centre.


ESPOR�DICS

El preu del menjar per als alumnes que facen �s del Menjador de forma espor�dica ser� de 4,25 �, i s'haur� de comunicar i abonar a la coordinadora de menjador a les 9:00 hores.


C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2021 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica