Contacto

MATRICULACIÓ CURS ESCOLAR

Calendari d'admissió d'alumnes d'educació infantil de 2, 3, 4 i 5 anys i Primària
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
(En els centres sol·licitats en primer lloc)

Comprovació de duplicitats:

Baremació de les sol·licituds:

  Publicació de les llistes provisionals:

  Reclamació en el Centre:

  Nova baremació després de resoldre les reclamacions:

  Publicació de les llistes definitives:

  Reclamacions davant de la Comissió de Municipal d'Escolarització:

  Resolució de reclamacions:

  Formalització de Matrícula en cada Centre:

  Formalització de matrícula de vacants no ocupades:

   

  SOL·LICITUD DE PLAÇA
  Documentació a presentar
   

  • D.N.I. del pare i de la mare o tutor/a. Fotocòpia del Llibre de Familia. Certificat de matrícula del col·legi de procedència.
  • Domicili:Rebut recent d'aigua, llum o telèfon amb el domicili del DNI o contracte de lloguer (haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el dipòsit de fiança mitjançant el model 805 o 806 de la Conselleria competent). En cas de divorci o separació, es considera domicili familiar de l'alumne/a el de la persona que tinga la seua custòdia legal (presentar resolució judicial). En cas de custòdia compartida es considerarà el domicili en què l'alumne/a estiga empadronat/da. El lloc de treball del pare/mare o tutor es considera amb el mateix efecte que el domicili familiar de l'alumne/a (presentar certificat de l'empresa que acredite la relació laboral i el domicili de treball; els treballadors autònoms aportaran la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (model 036 o 037). 
  • Minusvalidesa: Certificat de Conselleria de Benestar Social, que especifique classe i grau de la mateixa o jubilació per discapacitat. Targeta acreditativa de la condició de persona discapacitada.
  • Família Nombrosa: Títol oficial de família nombrosa en vigor.
  • Germans en el Centre: Si els cognoms no fossen coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat o sentència per la qual s'adjudique la tutela.
  • Familia Monoparental: Títol de familia monoparental expedit per la Conselleria de Benestar Socical.
  • Renda: Ompliment de les dades que figuren en l'annex VI (el qual se li entregarà junt amb la sol·licitud de matrícula) i l'autorització que en ella figura perquè l'administració educativa obtinga confirmació de les dades a través de l'Agència Estatal de l'administració tributària. Tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys han de signar. Es considera unitat familiar la formada pels còmjuges i els fills/es menors de 26 anys que convisquen en el domicili familiar i no perceben ingressos. Les rendes anuals de la unitat familiar es valoraran segons supere o no 2 vegades el valor de l'IPREM. Indicador públic de renda a efectes múltiples fixat en 7.455,14 euros, segons el que es disposa en la Llei 48/2015, de 29 de desembre, del Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.  NO CAL PRESENTAR EN EL CENTRE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA.


  FORMALITZACIÓ DE MATRICULA
  Documentació a presentar


  - Fitxa de Matrícula omplida amb totes les dades.

   - Informe de Salut de l'Escolar.

   - Document per a l'elecció de Religió o Atenció Educativa.

   - Baixa del Centre Escolar de procedència (amb efectes del curs 2016-2017).

   - Qüestionari per a la "Història Educativa" de l'alumne/a. (Infantil)

   - Últim butlletí de calificacions (Primària).

   - Quatre fotos grandària carnet (Infantil).

   - Dos fotos de grandària carnet (Primària).

   - Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o semblant de l'alumne/a.

   - Fotocòpia del Llibre de Família.

   - Fotocòpia del DNI / NIF / NIE dels pares o tutors i de l'alumne/a.

   - Justificant de pagament de la quota del material escolar en Infantil (90€). En Bankia el núm. de compte és: IBAN: ES20 2038 6018 1130 0025 4741.

    - Justificant de pagament de la quota de l'AMPA (30€ per familia) (opcional). En Bankia el núm. de compte és: IBAN: ES19 2038 6018 1830 0002 1713.

   - Sol·licitud de plaça de Menjador Escolar si farà ús d'ell.

   - Fitxa de l'alumne detallant al·lèrgies que puga patir.

   - Autorització d'ús d'imatge.

   - Fitxa de l'AMPA.

  C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica