Contacto

Beques menjador per al curs 2015-2016

NORMES DE PROCEDIMENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS SOBRE EL SERVICI COMPLEMENTARI DE MENJADOR DELS CENTRES PÚBLICS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER AL CURS 2015 / 2016.

Àmbit d'aplicació d'estes normes.
Estes normes s'aplicaran als centres d'Educació Primària, Educació Especial i Instituts d'Educació Secundària, de titularitat de la Generalitat Valenciana que posseïsquen el servici de menjador escolar.

Els pares o tutors dels alumnes que vagen a romandre en el mateix centre escolar en el curs escolar 2015 / 2016 hauran de sol·licitar la concessió de l'ajuda de menjador davant de la secretaria del centre, per mitjà del model de sol·licitud que els serà facilitat en la Secretaria del centre escolar.

Les sol·licituds i la documentació es poden presentar en la secretària del Centre fins al 6 de juliol del 2015 de 9:30 a 13:30 hores.

Nivell de renda:
Només podran ser tramitades les sol·licituds d'ajuda assistencial de menjador de l'alumnat la renda familiar de les quals anual de 2014 no supere els mòduls econòmics que s'assenyalen a continuació:

Famílies de 2 membres: 24.089 €
Famílies de 3 membres: 32.697 €
Famílies de 4 membres: 38.831 €
Famílies de 5 membres: 43.402 €
Famílies de 6 membres: 46.853 €
Famílies de 7 membres: 50.267 €
Famílies de 8 membres: 53.665 €


A partir de l'octau membre, s'haurà d'afegir 3.391 €, per cada nou membre computable.

Informació completa en el tauler d'anuncis del centre.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

IMPORTANT: No han de presentar junt amb la sol·licitud CAP document referent a la renda, ni la còpia de la declaració, ni la del document de devolució, ni tampoc el certificat d'ingressos emés per l'Agència Tributària.

A les sol·licituds cal adjuntar la documentació següent:

1. Fotocòpia del DNI/NIF/passaport/NIE del/de la sol·licitant i del cònjuge si és el cas.

2. Fotocòpia del DNI/NIF/passaport/NIE de l'alumne si disposa del mateix.

3. Fotocòpia del Llibre de Família complet.

4. Aquella altra que acredite la composició de la unitat familiar i aquelles dades sociofamiliars especials de l'alumne que siguen objecte de baremació.

5. Una altra documentació
       1. Condició d'orfandat absoluta: Resolució dels servicis territorials de Conselleria de Benestar Social.
       2. Refuguado polític: Documentació facilitada pel Ministeri de l'Interior.
       3. Situació de desocupació del pare i de la mare, sense subsidi ni prestació: com a novetat enguany no cal   presentar cap document. Es realitzarà d'ofici per l'administració.
      4. Família monoparental: Llibre de família, certificat de defunció, sentència judicial ferma de separació o divorci junt amb el certificat municipal de convivència o informe dels servicis socials.
      5. Toxicòman/a, alcohòlic/a o reclús/a: Certificat de penintenciaria o expedit per un/una metge especialista.
      6. Família nombrosa: Carnet de família nombrosa en vigor o llibre de família i certificat mèdic en el supòsit  de Protecció a la Maternitat (mare gestant).
      7. Discapacitat del/de l'alumne/a o de qualsevol membre de la unitat familiar: Qualificació oficial de discapacitat expedida per la Concejalí de Benestar Social o targeta acreditativa.

Termini de presentació: fins al 16 de juliol del 2015

C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica