Contacto

Reglament de Règim Intern

El Reglament de Règim Intern és el conjunt de normes pel qual es regulen les relacions humanes dels membres de la Comunitat Educativa i el funcionament del Centre i constituïx l'instrument idoni per a potenciar una educació integral de la llibertat, la responsabilitat, l'autonomia i la participació.

No es tracta d'un codi de sancions, sinó d'un instrument per a assolir els objectius següents:
a) Aconseguir una bona convivència escolar que permeta el desenrotllament integral de l'alumnat, facilite el treball docent amb total normalitat perquè el sistema educatiu aconseguixes els fins i objectius previstos.
b) La regulació dels drets i deures de l'alumnat; dels pares, mares, tutors o tutores; del professorat, i del personal d'administració i servicis en l'àmbit de la convivència escolar.
c) La regulació de les normes de convivència i dels procediments per a la resolució dels conflictes que alteren la convivència escolar.

El Reglament és aprovat pel Consell Escolar. És un document permanentment revisable, i ho entenem com un instrument adaptatiu a la realitat educativa. En tot moment ha de gaudir d'un consens i suport ampli de la Comunitat Educativa.

Este Reglament es basa en el Decret 39/2008, de 4 d'abril (DOCV del 09/04/2008) sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat; pares, mares, tutors o tutores; professorat i personal d'administració i servicis. [2008/4159]

C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica