Contacto

Reglament de menjador

1. DEFINICIÓ.

El MENJADOR ESCOLAR és un servici complementari que té per objectiu atendre les necessitats alimentàries i educatives dels alumnes i alumnes els pares o tutors de les quals no puguen fer-ho per necessitats derivades dels seus horaris laborals o distància al centre educatiu.

2. OBJECTIUS.

Contribuir al desenrotllament i educació dels alumnes en general i a una educació alimentària en particular, amb especial atenció a la seua higiene, hàbits personals, nutrició i activitats lúdiques.
Facilitar l'escolarització.
Desenrotllar una tasca assistencial en aquells alumnes amb necessitats econòmiques o circumstàncies familiars especials a través d'Ajudes Assistencials.
Participar en un codi de convivència social i respecte de les normes en el menjar i en les relacions amb els altres. Crear un clima agradable i cordial i intentar que accepten el menjar sense pressions, apreciant la importància de l'alimentació.

3. ALUMNES/AS-COMENSALS

1. Alumnes de nou ingrés:
En els terminis que Conselleria establisca per a formalitzar la matrícula, tots els pares podran sol•licitar el Servici de Menjador Escolar per als seus fills, conjuntament amb la documentació que formalitza la matrícula de l'alumne en el Centre. Els pares dels alumnes sol•licitants, sol•licitaran les disposicions que regulen esta activitat, el coneixement de les quals tenen el dret i deure conéixer.
2. Alumnes ja escolaritzats en el Centre:
Els pares formalitzaran la petició en els impresos que als propis alumnes els seran entregats en classe a primers de juny. En qualsevol cas estaran obligats a interessar-se per si mateixos, ja que el fet d'haver usat l'any anterior este Servici no pressuposa inscripció per a un nou servici.
El Centre garantirà la deguda difusió en els seus taulers d'anuncis. Els pares dels alumnes admesos, així com els propis alumnes, tenen el dret i deure conéixer les disposicions per les quals es regix esta activitat, en especial, el concernent a l'alumnat.
3. Els alumnes becats abonaran mensualment i per avançat la diferència entre la quota ordinària i l'ajuda assistencial rebuda.
4. Els comensals ordinaris, abonaran mensualment i per avançat l'import del rebut íntegre.
5. Els alumnes que estiguen pendents de la confirmació de concessió d'ajuda assistencial hauran d'abonar els rebuts corresponents fins que no hi haja notificació de la seua aprovació. Una vegada aprovada l'ajuda, es procedirà a la devolució de les quantitats avançades.
6. L'impagament d'una mensualitat podrà ocasionar la baixa com a COMENSAL FIX i, en tot cas, obliga a pagar les menjars servides a preu de comensal esporàdic així com els gastos bancaris per emissió de remesa mensual i devolució de rebuts. Si se sol•licita la baixa es realitzarà el corresponent balanç individual del compte de comensal pel període que haja usat el servici de Menjador.
7. Cap alumne podrà abandonar el recinte escolar durant les hores de Menjador, si no és acompanyat per algun familiar i justificant el motiu.
8. En cas de faltes reiterades o greus a les normes del Menjador o del Centre, l'alumne serà Donat de baixa.
9. En cap cas podran fer ús del servici de Menjador Escolar els alumnes amb deutes retardats; bé d'ells mateixos o d'algun altre membre de la unitat familiar.
10. En el cas que la demanda fóra major al nombre de places comensals la Comissió de Menjador estudiarà i resoldrà la forma adequada per a la baremació corresponent tenint en compte el contingut que definix este servici.
11. Les places per a comensals ESPORÀDICS seran ÚNICAMENT per a alumnes d'INFANTIL 5 ANYS i de PRIMÀRIA. La reserva es realitzarà amb més d'un dia d'antelació i es podrà fer per a un o més dies tenint en compte les places disponibles. Si la demanda superara el nombre de places disponibles es donarà prioritat per als casos d'urgent necessitat, com a malaltia d'algun dels progenitors, intervencions quirúrgiques… L'últim dia de cada trimestre no es podrà oferir el servici de menjador a comensals esporàdics.
ANNEX: En el Consell Escolar celebrat el 28 de gener del 2004, l'últim aspecte del punt 11 va ser modificat i aprovat per tots els membres quedant de la manera següent: l'últim dia de cada trimestre i com a excepció es podrà oferir el Servici de Menjador a comensals esporàdics en aquells casos en què existisca una causa justificada i degudament certificada amb almenys una setmana d'antelació.

4. NORMES.

a) Tots els alumnes comensals estaran integrats en alguna activitat.
b) Els alumnes que arriben al Centre a les 12:30, sense motiu justificat o amb l'autorització prèvia no tindran dret a la prestació del Servici de Menjador.
c) No els està permés als alumnes:

- La permanència en aules, dependències i corredors, si no és amb el seu Professor Educador.
- L'ús indegut dels lavabos.
- Córrer o cridar per qualsevol dependència del Centre.
d) L'alumne ocuparà sempre la taula que li haguera sigut assignada, llevat que el seu Educador autoritze el canvi.
e) En els nivells en què l'edat dels alumnes ho permeta, cada taula, per torn rotatiu, serà abastida d'aigua i altres aliments comuns per un únic alumne usuari de la mateixa.
f) L'alumne entrarà al menjador degudament endreçat.
g) Si algun baló o objecte quedara atrapat en algun lloc o es desplaçara fora del recinte escolar, s'avisarà als educadors que tenen assignats per a buscar-li solució a la situació.
h) Els pares tenen l'obligació de comunicar a l'encarregat i per escrit:

- Si el seu fill patix alguna al•lèrgia, bé a aliments o bé a antisèptics d'ús corrent.
- Si ha de prendre alguna medicació abans, durant o després del menjar.
- Qui d'ells té la pàtria potestat en cas de separació als efectes d'eixida de l'alumne.
i) Qualsevol alumne-comensal, o els seus pares o representants legals, podrà presentar les seues queixes, suggeriments o opinions als seus representants en els òrgans competents.
j) Els pares o representants legals dels alumnes, podran sol•licitar, la dieta alternativa o de règim, comunicant a l'encarregat de menjador el temps que farà ús de la mateixa.
k) En els casos en què les faltes de comportament portaren a la separació temporal o definitiva d'este Servici, els alumnes tindran dret a la devolució de l'import de la minuta, però no així la part proporcional dels gastos comuns.
l) El seu comportament serà correcte, no acceptant-se a aquells l'actitud i roïns dels quals modes puguen pertorbar el bon funcionament del menjador.
m) Obeiran les indicacions dels educadors i personal col•laborador quan els donen normes per a la utilització correcta dels utensilis de la taula o per a fer correctes les entrades i eixides.
n) Vénen obligats a acceptar els menús del Menjador, a fer ús correcte de ganivet, forqueta i cullera, i a practicar mútua ajuda en la distribució d'aliments, aigua i postres.
o) L'Encarregat podrà donar de baixa de Menjador a un comensal que siga incapaç d'adaptar-se a les menjars, a les normes de convivència o que d'alguna manera pertorbe el bon funcionament del Menjador, informant la Direcció.
p) Durant l'horari de Menjador no podran romandre en el Centre els alumnes no comensals, ni els seus pares ni els seus germans.
q) Si quedara vacant una plaça de Menjador, s'oferiria als alumnes que van quedar en llista d'espera a principi de curs.

5. NORMES GENERALS.

Depenent del nombre d'alumnes de les diferents etapes educatives que cada any sol•licite plaça de Menjador Escolar.
5.1 Horaris i utilització d'espais:
Els alumnes d'Infantil tindran un horari de menjador entre les 12:30 i les 13:30 hores i utilitzaran la zona de pati habilitada per a ells i l'aula de psicomotricitat per a activitats i descans.
Els alumnes de Primària tindran un horari de menjador segons les necessitats i utilitzaran la resta de dependències i instal•lacions del Centre d'acord amb la programació anual.
5.2 Activitats:
A principi de curs, l'Encarregat de Menjador, juntament amb la Direcció Del Centre, programarà les activitats a realitzar en el temps de Menjador, que remetrà per a la seua aprovació en la PGA al Consell Escolar.
5.3 Incompliment de les normes de convivència:
La imposició de sancions s'exercirà de forma proporcionada amb la falta comesa, tenint com a objectiu el manteniment i la millora del procés educatiu, i atendrà les circumstàncies personals, familiars i socials de l'alumne, a l'hora de graduar la sanció corresponent.
El Consell Escolar haurà de ser informat de qualsevol situació que distorsione la normal convivència del Menjador. Les conductes irregulars poden ser: lleus, greus i molt greus.
Són faltes lleus:
- Qualsevol acte injustificat que altere lleument el normal exercici de l'activitat del Menjador.
- Els retards injustificats a l'hora d'incorporar-se al Menjador sempre que estos no siguen reiterats.
- El lleu deteriorament, per ús indegut de les dependències i material d'ús.
- Els actes d'indisciplina, falta de respecte i ofensa no greus a qualsevol membre de la Comunitat Educativa.
- Les agressions que no tinguen suficient entitat per a ser qualificades com greus.
Són faltes greus:
- Els actes d'indisciplina, injúria i ofensa greu contra els membres de la Comunitat Escolar.
- L'agressió física greu.
- Causar danys greus en les dependències i materials d'ús i objectes que pertanguen a altres membres de la Comunitat.
- Els actes injustificats que pertorben greument l'activitat del Menjador.
- La sostracció de béns i objectes.
- La introducció i consum de substàncies nocives.
Són faltes molt greus:
- Els actes d'indisciplina, injúria i ofensa molt greu contra els membres de la Comunitat Escolar.
- L'agressió física molt greu.
- La incitació sistemàtica d'introduir i consumir substàncies nocives.
- Causar intencionadament danys molt greus en dependències i materials d'ús.
Sancions:

Per faltes lleus:
- La correcció d'estes conductes.
- Amonestació privada.
- Amonestació escrita.
- Separació temporal del grup.
Per faltes greus:
- Amonestació amb l'advertència de suspensió del dret d'assistència al Menjador.
- Suspensió temporal del dret d'assistència al Menjador.
Per faltes molt greus:
- Suspensió temporal o definitiva del dret d'assistència al Menjador.
5 faltes lleus representen una falta greu.
2 faltes greus representen una falta molt greu.
L'Encarregat informarà la Comissió i al Consell Escolar de les mesures provisionals o definitives que estime necessàries sobre les sancions imposades.

C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica