Contacto

Pla de convivència

“L'ESCOLA ÉS UN LLOC PER ON TOTS PASSEM UNA LLARGA I IMPORTANT ETAPA DE LA NOSTRA VIDA”. Per ells els membres d'este Equip Educatiu volem oferir als nostres alumnes, una ESCOLA per a:

SABER: Llegir, escriure, calcular, parlar altres idiomes, conéixer el medi en què vivim, conéixer història, tindre una cultura musical, saber desenrotllar i cuidar el seu cos i defendre's de la vida.

SABER PENSAR: Este és l'objectiu del currículum, que nosaltres contemplem en el Procés d'Ensenyança-Aprenentatge, perquè les habilitats del pensament no són innates i poden i han de ser ensenyades amb la finalitat de contribuir a millorar la competència social de l'alumne/a i el rendiment escolar, desenrotllant estratègies per a aprendre i aplicar el coneixement d'una forma eficaç raonant i resolent amb èxit els problemes.

SABER VIURE I CONVIURE: Contribuir a la socialització dels alumnes, considerem que és una funció essencial de l'escola perquè ella és un lloc on es conviu, i es pot i s'ha de fer l'aprenentatge de les HABILIDAES SOCIALS, enteses com a CAPACITATS DE RELACIÓ INTERPERSONAL, que intentem aconseguir treballant: la comunicació, la cooperació, la solidaritat, el respecte a les regles, saber escoltar, compartir, participar, crear hàbits de treball i fomentar la corresponsabilizació, etc… Estes capacitats les materialitzem a través dels continguts d'actituds, normes i valors, aspectes previstos en la nostra metodologia de treball i en el Reglament de Règim Intern.

SABER SER PERSONA: La meta de l'educació és aprendre qui és un mateix i arribar a ser-ho. La formació del concepte de si mateix (autoestima) i de la identitat personal és quelcom essencial que els tutors/es treballem i cuidem. Per a això contemplem en el nostre Pla d'Acció Tutorial:

- Conéixer les línies bàsiques del desenrotllament del xiquet/a i dels seus moments evolutius.
- Actuacions imparcials.
- Proposar tasques adequades a la seua capacitat.
- Fer elogis realistes.
- Ajustar expectatives.
- Mostrar coherència.
- Seguir una línia de Centre en l'Acció Tutorial.
- Unificar criteris educatius amb les famílies perquè l'educació siga convergent, coordinada i contínua, a través d'un procés de col·laboració en què té lloc l'intercanvi d'informació directa i el compromís de tots: pares/mares, alumnes i professors/es.

Amb esta visió filosòfica i pràctica de l'educació intentem que el nostre treball tinga una perspectiva social, afectiva i cognitiva dins d'una societat que canvia i genera nous objectius, valors i funcions. Una societat en què existix: la violència de gènere, l'assetjament escolar, l'assetjament laboral, augment d'agressivitat en els mitjans de comunicació i violència en la interacció entre iguals.
Som conscients que l'escola és un reflex dels valors socials, familiars i culturals que els xiquets/es perceben en el seu entorn i en les seues vivències. En la tasca de l'educació l'escola no pot actuar sola perquè educar és una tasca tan àmplia i complexa que un sector només no té les respostes i menys les solucions. Per això l'escola, la família i altres institucions han de coordinar-se, implicar-se, entendre's i ser coherents en les seues competències per a aconseguir una educació de qualitat que prepare els alumnes per a la vida i per a la realitat multicultural i multiètnica en la que els tocarà viure i desembolicar-se.
Davant d'açò l'escola té el paper de marcar-se uns principis, uns objectius de prevenció i unes estratègies d'intervenció, que segons el nostre context seran els que a continuació desenrotllem.

PRINCIPIS BÀSICS PER A UN PLA DE CONVIVÈNCIA

1. Entenem la convivència com la capacitat d'interactuar amb els diferents grups socials de manera assertiva, respectant els drets dels altres.
2. La convivència en el nostre Centre educatiu està integrada i presente en els àmbits següents:

a) Pla d'Acció Tutorial.
b) Procés d'Ensenyança-Aprenentatge.
c) Normes de convivència en el Centre.
d) Resolució de conflictes.

3. Partim que un bon Pla de Convivència ha de dissenyar-se sobre objectius preventius.
4. Entenem el conflicte com la confrontació que es produïx entre diversos interessos. L'actitud amb què s'enfronta a un conflicte és més important que la del conflicte mateix.
5. Els esforços han de centrar-se a buscar solucions amb un tarannà col·laborador i de flexibilitat per al canvi.
6. Partim de l'autoritat i el respecte com dos pilars fonamentals que faciliten la convivència en el nostre Centre.
C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica