Contacto

Projecte Educatiu de Centre

PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS

El Centre transmetrà els valors bàsics d'una societat democràtica (el respecte cap als altres i cap a un mateix, el sentit de la llibertat lligat al de la responsabilitat, la solidaritat, el gust pel treball ben fet, etc.) invitant a la Comunitat educativa a participar en la millora d'eixa societat..

* Es respectaran totes les ideologies i creences.

* Es procurarà donar a l'alumnat les informacions d'una manera objectiva perquè progressivament formen els seus propis criteris.

* Es desenrotllarà l'esperit crític basat en l'anàlisi de la realitat amb la finalitat que l'alumne puga prendre decisions responsables.

* Queda assumida una gestió del Centre participativa i democràtica en tots els seus àmbits.

* L'evolució i maduració de l'alumnat seran respectades, no imposant-los cap principi dogmàtic.

* Es potenciaran els valors d'una societat democràtica: solidaritat, respecte als altres, actitud de diàleg, etc.

* Es consideraran indissociables l'aprenentatge de continguts instructius i el de procediments, actituds, valors i normes.

* S'establirà una sèrie de valors que els permeta accedir al món de la cultura, comprendre i respectar totes les manifestacions culturals dels distints pobles.

COEDUCACIÓ

A l'entendre que tots som “sers humans”, es propiciarà una línia d'actuació basada en la coeducació en què no es donen diferències per raó de sexe.

* S'orientarà l'acció educativa a afavorir la superació de les diferències entre els distints rols: home-dona.

* En l'organització del Centre prevaldrà la idea coeducativa en aspectes tan bàsics com:

- Agrupament d'alumnes.
- Selecció de material bibliogràfic i curricular.
- Activitats de grup.
- Realització de tasques.

* Es motivarà una relació humana en què prime la valoració de persona sobre la diferència de sexe.

* Es valorarà la unitat en la diversitat, buscant la col•laboració en el treball, en el joc i en el diàleg.

EDUCACIÓ INTERCULTURAL

L'educació i la convivència es desenrotllaran en un marc de tolerància i respecte a la llibertat dóna cada u, a la seua personalitat, conviccions i nivell social. Al mateix temps es capacitarà als alumnes perquè visquen en una societat democràtica i pluralista.

CONFESSIONALITAT/ ACONFESSIONALITAT

El Centre al ser públic, es declara ideològicament aconfessional.

* Es respectaran les conviccions i pràctiques religioses, tant de professors com d'alumnes.

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

A l'estar ubicat el Centre en una comunitat bilingüe, el valencià i el castellà són la llengües oficials de la Comunitat, que seran tractades en un pla d'igualtat en els nivells educatius i de comunicació.

* El Centre, al tindre doble línia, utilitzarà com a llengua d'aprenentatge aquella a què estiga adscrit cada curs, incorporant progressivament la segona llengua d'acord amb les orientacions pedagògiques que la Conselleria establisca.

* Potenciarà els trets d'identitat propis de la nostra Comunitat Valenciana.

* El col•legi romandrà obert, com a mitjà de relació interlingüística, a la comunitat que li rodeja una interacció barri-escola.

* No hi haurà discriminació cap a cap membre de la comunitat escolar per l'ús de qualsevol de les dos llengües cooficials.

* Les dos llengües oficials estaran presentes en els documents de règim intern i en les comunicacions amb l'administració, comunitat educativa, etc. Igualment hi haurà doble retolació en les distintes dependències del Centre.

Criteris d'actuació

1.- La llengua primera d'instrucció i aprenentatge lecto-escritor serà la L1.

2.- El valencià en la línia castellana s'iniciarà en Educació Infantil i durant el procés d'adquisició de les habilitats lecto-escritoras del castellà com a llengua d'instrucció, l'ensenyança del valencià serà a nivell oral amb la finalitat de no ocasionar interferències en la L1.

En Primària, s'impartirà l'àrea de Valencià en els tres Cicles, iniciant-se en 1r curs del Cicle 1r la lectoescriptura en esta llengua. A partir del curs 1r del 2n Cicle, es dóna l'àrea de Coneixement Del Medi en valencià.

3.- A partir del Cicle 1r de Primària, s'implantarà l'aprenentatge de la llengua estrangera (anglés). En el Primer curs d'este Cicle es limitarà la seua ensenyança a un treball oral, introduint-se la competència lecto-escritora en el Segon curs i completant-se al llarg del 2n i 3r Cicle.

Com a criteri general, s'ha de dissenyar un projecte educatiu i curricular que tinga com a meta primera el domini del vocabulari de les tres llengües i l'èxit d'una competència lingüística, oral i escrita tal que permeta la relació i l'enteniment en eixes llengua.

TRACTAMENT DE LA MARGINACIÓ


* El Centre no discriminarà a cap component de la Comunitat Escolar per raó de raça, capacitat econòmica, nivell social, conviccions polítiques, religioses, morals, deficiències físiques o psíquiques.

* S'establiran mesures d'acció positiva que garantisquen la igualtat real i efectiva d'oportunitats.

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

* L'educació igualitària i comprensiva, respecta les peculiaritats de cada alumne/a, ja que les motivacions, els interessos i la capacitat d'aprenentatge són molt distints entre ells, tant individualment com socioculturalment.

* S'establirà un currículum obert per a respondre a les necessitats generades per la diversitat de l'alumnat, tant el que mostre necessitats educatives especials com el molt dotat i de ràpida progressió en l'aprenentatge.

* El tractament de la diversitat implicarà diferents ajudes pedagògiques, per mitjà d'adaptacions curriculars significatives i adaptacions curriculars, ambdós afectaran els elements bàsics del currículum: metodologia, activitats, continguts i objectius amb adaptacions d'elements bàsics personals i materials d'accés al currículum.

* Este tractament a la diversitat se solucionarà a l'organitzar els horaris generals del Centre donant prioritat a l'atenció de l'alumnat necessitat reforços per professors de suport a temps parcial a més dels considerats de NEE atesos per la Professora de Pedagogia Terapèutica.

Dins dels Planes de Millora del Centre, tenim el Pla d'atenció a la diversitat.

EDUCACIÓ EN VALORS

Es potenciarà l'educació moral i cívica, per a la Paz, l'educació ambiental, sexual, vial, per a la salut i del consumidor.

AVALUACIÓ

L'avaluació serà formativa, contínua i global, tenint en compte els continguts actitudinals, procedimentals i conceptuals, i la peculiaritat de l'alumnat.

* L'objectiu primari no és puntuar l'alumne sinó valorar el procés d'aprenentatge amb la finalitat de modificar o completar l'activitat futura.

* Els sistemes d'avaluació han de revisar-se amb regularitat i enriquir-se progressivament a base de noves possibles tècniques.

* L'avaluació serà contínua, integral, individualitzada, democràtica i contextualitzada.

* Es valorarà el domini de capacitats juntament amb l'adquisició de coneixements, actituds i esforç.

* Es tindran en compte els criteris d'avaluació aprovats en totes les àrees d'Infantil i Primària, els quals estan sempre oberts a modificació.

LÍNIA METODOLÒGICA

Partint dels coneixements previs dels alumnes, es dissenyaran activitats motivadores amb la finalitat d'aconseguir aprenentatges significatius.

* Es partirà dels coneixements previs dels alumnes, tenint en compte el medi d'on procedixen.

* Es propiciaran activitats motivadores.

* S'establiran estratègies d'exploració i de reflexió sobre el procés que ha seguit l'aprenentatge.

* Es crearà un ambient adequat d'aprenentatge.

* La planificació del docent ha de ser flexible i variada.


C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica