Contacto

Projecte Educatiu de Centre

PLURALISME I VALORS DEMOCR�TICS

El Centre transmetr� els valors b�sics d'una societat democr�tica (el respecte cap als altres i cap a un mateix, el sentit de la llibertat lligat al de la responsabilitat, la solidaritat, el gust pel treball ben fet, etc.) invitant a la Comunitat educativa a participar en la millora d'eixa societat..

* Es respectaran totes les ideologies i creences.

* Es procurar� donar a l'alumnat les informacions d'una manera objectiva perqu� progressivament formen els seus propis criteris.

* Es desenrotllar� l'esperit cr�tic basat en l'an�lisi de la realitat amb la finalitat que l'alumne puga prendre decisions responsables.

* Queda assumida una gesti� del Centre participativa i democr�tica en tots els seus �mbits.

* L'evoluci� i maduraci� de l'alumnat seran respectades, no imposant-los cap principi dogm�tic.

* Es potenciaran els valors d'una societat democr�tica: solidaritat, respecte als altres, actitud de di�leg, etc.

* Es consideraran indissociables l'aprenentatge de continguts instructius i el de procediments, actituds, valors i normes.

* S'establir� una s�rie de valors que els permeta accedir al m�n de la cultura, comprendre i respectar totes les manifestacions culturals dels distints pobles.

COEDUCACI�

A l'entendre que tots som �sers humans�, es propiciar� una l�nia d'actuaci� basada en la coeducaci� en qu� no es donen difer�ncies per ra� de sexe.

* S'orientar� l'acci� educativa a afavorir la superaci� de les difer�ncies entre els distints rols: home-dona.

* En l'organitzaci� del Centre prevaldr� la idea coeducativa en aspectes tan b�sics com:

- Agrupament d'alumnes.
- Selecci� de material bibliogr�fic i curricular.
- Activitats de grup.
- Realitzaci� de tasques.

* Es motivar� una relaci� humana en qu� prime la valoraci� de persona sobre la difer�ncia de sexe.

* Es valorar� la unitat en la diversitat, buscant la col�laboraci� en el treball, en el joc i en el di�leg.

EDUCACI� INTERCULTURAL

L'educaci� i la conviv�ncia es desenrotllaran en un marc de toler�ncia i respecte a la llibertat d�na cada u, a la seua personalitat, conviccions i nivell social. Al mateix temps es capacitar� als alumnes perqu� visquen en una societat democr�tica i pluralista.

CONFESSIONALITAT/ ACONFESSIONALITAT

El Centre al ser p�blic, es declara ideol�gicament aconfessional.

* Es respectaran les conviccions i pr�ctiques religioses, tant de professors com d'alumnes.

NORMALITZACI� LING��STICA

A l'estar ubicat el Centre en una comunitat biling�e, el valenci� i el castell� s�n la lleng�es oficials de la Comunitat, que seran tractades en un pla d'igualtat en els nivells educatius i de comunicaci�.

* El Centre, al tindre doble l�nia, utilitzar� com a llengua d'aprenentatge aquella a qu� estiga adscrit cada curs, incorporant progressivament la segona llengua d'acord amb les orientacions pedag�giques que la Conselleria establisca.

* Potenciar� els trets d'identitat propis de la nostra Comunitat Valenciana.

* El col�legi romandr� obert, com a mitj� de relaci� interling��stica, a la comunitat que li rodeja una interacci� barri-escola.

* No hi haur� discriminaci� cap a cap membre de la comunitat escolar per l'�s de qualsevol de les dos lleng�es cooficials.

* Les dos lleng�es oficials estaran presentes en els documents de r�gim intern i en les comunicacions amb l'administraci�, comunitat educativa, etc. Igualment hi haur� doble retolaci� en les distintes depend�ncies del Centre.

Criteris d'actuaci�

1.- La llengua primera d'instrucci� i aprenentatge lecto-escritor ser� la L1.

2.- El valenci� en la l�nia castellana s'iniciar� en Educaci� Infantil i durant el proc�s d'adquisici� de les habilitats lecto-escritoras del castell� com a llengua d'instrucci�, l'ensenyan�a del valenci� ser� a nivell oral amb la finalitat de no ocasionar interfer�ncies en la L1.

En Prim�ria, s'impartir� l'�rea de Valenci� en els tres Cicles, iniciant-se en 1r curs del Cicle 1r la lectoescriptura en esta llengua. A partir del curs 1r del 2n Cicle, es d�na l'�rea de Coneixement Del Medi en valenci�.

3.- A partir del Cicle 1r de Prim�ria, s'implantar� l'aprenentatge de la llengua estrangera (angl�s). En el Primer curs d'este Cicle es limitar� la seua ensenyan�a a un treball oral, introduint-se la compet�ncia lecto-escritora en el Segon curs i completant-se al llarg del 2n i 3r Cicle.

Com a criteri general, s'ha de dissenyar un projecte educatiu i curricular que tinga com a meta primera el domini del vocabulari de les tres lleng�es i l'�xit d'una compet�ncia ling��stica, oral i escrita tal que permeta la relaci� i l'enteniment en eixes llengua.

TRACTAMENT DE LA MARGINACI�


* El Centre no discriminar� a cap component de la Comunitat Escolar per ra� de ra�a, capacitat econ�mica, nivell social, conviccions pol�tiques, religioses, morals, defici�ncies f�siques o ps�quiques.

* S'establiran mesures d'acci� positiva que garantisquen la igualtat real i efectiva d'oportunitats.

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

* L'educaci� igualit�ria i comprensiva, respecta les peculiaritats de cada alumne/a, ja que les motivacions, els interessos i la capacitat d'aprenentatge s�n molt distints entre ells, tant individualment com socioculturalment.

* S'establir� un curr�culum obert per a respondre a les necessitats generades per la diversitat de l'alumnat, tant el que mostre necessitats educatives especials com el molt dotat i de r�pida progressi� en l'aprenentatge.

* El tractament de la diversitat implicar� diferents ajudes pedag�giques, per mitj� d'adaptacions curriculars significatives i adaptacions curriculars, ambd�s afectaran els elements b�sics del curr�culum: metodologia, activitats, continguts i objectius amb adaptacions d'elements b�sics personals i materials d'acc�s al curr�culum.

* Este tractament a la diversitat se solucionar� a l'organitzar els horaris generals del Centre donant prioritat a l'atenci� de l'alumnat necessitat refor�os per professors de suport a temps parcial a m�s dels considerats de NEE atesos per la Professora de Pedagogia Terap�utica.

Dins dels Planes de Millora del Centre, tenim el Pla d'atenci� a la diversitat.

EDUCACI� EN VALORS

Es potenciar� l'educaci� moral i c�vica, per a la Paz, l'educaci� ambiental, sexual, vial, per a la salut i del consumidor.

AVALUACI�

L'avaluaci� ser� formativa, cont�nua i global, tenint en compte els continguts actitudinals, procedimentals i conceptuals, i la peculiaritat de l'alumnat.

* L'objectiu primari no �s puntuar l'alumne sin� valorar el proc�s d'aprenentatge amb la finalitat de modificar o completar l'activitat futura.

* Els sistemes d'avaluaci� han de revisar-se amb regularitat i enriquir-se progressivament a base de noves possibles t�cniques.

* L'avaluaci� ser� cont�nua, integral, individualitzada, democr�tica i contextualitzada.

* Es valorar� el domini de capacitats juntament amb l'adquisici� de coneixements, actituds i esfor�.

* Es tindran en compte els criteris d'avaluaci� aprovats en totes les �rees d'Infantil i Prim�ria, els quals estan sempre oberts a modificaci�.

L�NIA METODOL�GICA

Partint dels coneixements previs dels alumnes, es dissenyaran activitats motivadores amb la finalitat d'aconseguir aprenentatges significatius.

* Es partir� dels coneixements previs dels alumnes, tenint en compte el medi d'on procedixen.

* Es propiciaran activitats motivadores.

* S'establiran estrat�gies d'exploraci� i de reflexi� sobre el proc�s que ha seguit l'aprenentatge.

* Es crear� un ambient adequat d'aprenentatge.

* La planificaci� del docent ha de ser flexible i variada.


C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2021 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica