Contacto

Pla d'Acció Tutorial

LÍNIES DE TREBALL

L'acció tutorial es considera intrínsecament vinculada a la docent com a conjunt d'accions articulades entorn d'esta i que pretenen contribuir a la consecució dels grans fins de l'educació i per això als objectius d'etapa.

No obstant això, el plantejament de l'orientació no es fa en funció de cada un d'estos ni altres objectius, sinó buscant la manera d'integrar i complementar.

Les línies de treball en l'acció tutorial tant per a alumnes com per a pares/mares i equips educatius de manera individualitzada i grupal són quatre:

a) Ensenyara a pensar és la línia d'acció tutorial més pròxima als aprenentatges escolars tradicionals, ja que s'ocupa del desenrotllament de les capacitats cognitives, es pot treballar en totes les àrees i també pot dur-se a terme de forma explícita i sistemàtica, a través d'un programa d'ensenyar per a pensar.

b) Ensenyar a ser persona planteja el desenrotllament harmònic de la identitat personal de l'alumne/a i l'èxit d'una imatge positiva de si mateix i d'uns sentiments d'autoestima, autoeficàcia i autoconfiança.

c) Ensenyar a conviure com a mitjà per al desenrotllament i el creixement de la capacitat de relació i convivència, són objecte d'atenció les habilitats socials que permeten a l'alumne/a entaular unes relacions més riques i positives amb els altres. Així mateix, cobren importància les dinàmiques grupals que faciliten als alumnes desenrotllar capacitats de comunicació, i actituds de respecte, que li afavorisquen la integració en els grups d'iguals i amb els adults.

d) Ensenyar a prendre decisions facilita als alumnes uns mètodes, un camí, que els permeta prendre decisions sobre els propis estudis, quant a les optatives que han de cursar i als estudis posteriors que han de realitzar, ja que açò es convertix en decisió necessària. Per això, no sols és important l'aprenentatge del mètode sinó la creació d'hàbits, d'un sistema d'arreplega de dades i d'una actitud analítica i reflexiva que puga ser utilitzada davant de qualsevol situació que ho requerisca.

Tutoria, orientació i intervenció psicopedagògica integren el currículum, com a oferta educativa dirigida a tots els aspectes de l'aprenentatge i a la maduració de la personalitat dels alumnes.

OBJECTIUS GENERALS


1r.- Contribuir a la personalització de l'educació atenent a tots els aspectes del ser humà i afavorint la integració dels distints aprenentatges i coordinant l'acció dels distints agents educatius.
2n.- Ajustar l'ensenyança a les característiques individuals, referida a persones amb les seues aptituds i interessos diferenciats, aprofitar-les i enriquir-les, prevenint les dificultats d'aprenentatge, anticipant-se a elles i evitant, en la mesura que es puga, fenòmens indesitjables com els de fracàs i inadaptació escolar.
3r.- Ressaltar els aspectes orientadors de l'educació atenent al context en què viuen els alumnes, al futur que poden contribuir a projectar, afavorint aprenentatges més funcionals, millor connectats amb l'entorn de manera que l'escola aporte una educació per a la vida.
4t.- Contribuir al desenrotllament de la socialització, ensenyant a conviure de manera pacífica i satisfactòria i educand en destreses i habilitats socials per a la convivència, prevenint i anticipant-se a conductes problemàtiques que pogueren sorgir.
5t.- Contribuir a l'adequada interacció entre els integrants de la comunitat educativa: professors/es, alumnes i pares/mares, així com entre la comunitat educativa i l'entorn, assumint paper de mediació i, si fa falta, de negociació davant dels conflictes que puguen plantejar-se.
6t.- Afavorir els processos de desenrotllament de les capacitats de pensament, d'aprendre a pensar i d'aprendre a aprendre, amb l'ensenyança d'estratègies i procediments d'aprenentatge. Contribuir a la millora de l'exercici intel•lectual i conseqüentment a la millora del rendiment escolar i a la competència en situacions socials.
7m.- Afavorir els processos de maduresa personal, de desenrotllament de la pròpia identitat i sistema de valors, i de la progressiva presa de decisions a mesura que els alumnes han d'anar adoptant opcions en la seua vida.

ACTIVITATS DEL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Per a elaborar el pla d'activitats hi ha considerat que s'han de diferenciar els blocs següents:
1. Les activitats que atenen els alumnes, considerats tant individualment com en grup-classe.
2. Les activitats de coordinació dels professionals que atenen al grup.
3. L'atenció a les famílies.

Aquelles activitats que es referixen al punt 1 és obvi que hauran de realitzar-se dins de l'horari escolar, ja que corresponen a la relació tutor/a-alumne o tutor/agrupe.

Dins de la planificació d'actuacions a dur a terme seguint les orientacions marcades en este Pla d'Acció Tutorial, devem també considerar que algunes d'elles poden planificar-se per a un moment determinat en una situació determinada, però moltes altres hauran de desenrotllar-se al llarg de tot el curs escolar, quan el professor/a considere que és el moment d'actuar.

ATENCIÓ ALS ALUMNES

1. Adquirir informació precisa respecte a l'alumnat: situació personal, dades familiars, rendiment escolar, tractes rebuts.
1.1. Realitzant informes, qüestionaris, observacions, entrevistes... per a conéixer la situació de cada alumne/a en el grup, en el Centre i en el seu entorn familiar i social.
1.2. Realitzant proves inicials.
1.3. Revisant els expedients.
1.4. Fent reunions amb els pares/mares a setembre-octubre per a adquirir informació sobre els alumnes.

2. Facilitar l'orientació escolar i personal dels alumnes i respondre adequadament a les necessitats educatives de cada un d'ells.
2.1. Afavorint la incorporació d'alumnes que entren durant el curs, a través de conversacions, activitats, assemblees, jocs, observacions i avaluant el grau d'integració en el grup.
2.2. Decidint que alumnes necessitaran classes de reforç.
2.3. Sol•licitant per a l'alumne/a que el necessite, la realització d'un informe Psicopedagògic.
2.4. Elaborant amb la col•laboració del gabinet d'Orientació Educativa del Centre programacions adequades per als alumnes amb NEE.
2.5. Coordinant i fent el seguiment del procés d'ensenyança/aprenentatge i del procés d'avaluació.

3. Afavorir l'acceptació de les diferències individuals, facilitant la integració de xiquets/s'amb limitacions i potenciar la participació i integració dels dits alumnes en la classe i en el Centre.
3.1. Duent a terme un projecte de treball continu que permeta desenrotllar en els alumnes valors, actituds positives i crítiques a fi de millorar la seua integritat personal.
3.2. Ajudant als alumnes a conéixer les seues possibilitats i limitacions, ajudant-los a superar-les i fomentant el desenrotllament d'actituds de cooperació i respecte a les diferències.
3.3. Col•laborant amb l'equip d'orientació en l'aplicació de proves.
3.4. Realitzant activitats d'acollida i integració de l'alumnat que afavorisquen el coneixement mutu (dinàmica de grups, presentació, coneixement del Centre, període d'adaptació...).
3.5. Organitzant activitats per a conéixer i saber utilitzar les dependències del Centre.
3.6. Propiciant activitats lúdiques i festives que faciliten la integració de l'alumnat.

4. Informar els alumnes dels objectius del PAT i sobre el funcionament del Centre.
4.1. Realitzant reunions amb els alumnes per a informar sobre el PAT i sobre les normes i funcionament del Centre.
4.2. Informant els alumnes sobre les normes de les avaluacions.

5. Afavorint el domini d'habilitats socials i estratègies de dinàmica de grups.
5.1. Treballant el diàleg, la solució de problemes, el comportament en classe i en el pati.
5.2. Estimulant les activitats de grup.
5.3. Propiciant el desenrotllament d'assemblees.
5.4. Potenciant la camaraderia.
5.5. Afavorint les habilitats socials.
5.6. Triant responsables de la classe: delegat, subdelegat, neteja, orde, biblioteca...
5.7. Compartint un material didàctic comú i un material fungible socialitzat.

6. Promoure l'ús adequat de tècniques de treball intel•lectual.
6.1. Realitzant activitats per a adquirir tècniques en la planificació dels treballs.
6.2. Potenciant les normes bàsiques de tècniques d'estudi: subratllat, esquemes, distribució del temps en l'estudi...
6.3. Responsabilitzant als alumnes del material escolar.

7. Afavorir la creació i desenrotllament d'hàbits bàsics: neteja, orde, convivència, participació, responsabilitat, autonomia...
7.1. Valorant la presentació neta i endreçada dels treballs.
7.2. Controlant l'esmorzar i la neteja personal.
7.3. Treballant l'autonomia en el vestir i en la neteja.
7.4. Ensenyant-los a demanar ajuda.
7.5. Donant-los responsabilitats.
7.6. Participant en les assemblees.

COORDINACIÓ ENTRE PROFESSIONALS

1. Programar i fer el seguiment del Pla d'Acció Tutorial per nivells i cicles.
1.1. Coordinat en els Cicles les dates de reunions a fi de facilitar l'assistència als pares/mares que tinguen diversos fills/es.
1.2. Estudiant en els Cicles el material existent i temporalitzant l'activitats seguint el PAT.
1.3. Posant en pràctica el PAT i ampliant les activitats sempre que es consideren necessàries.

2. Arreplegar i proporcionar informació sobre els alumnes.
2.1. Omplint la documentació dels alumnes.
2.2. Demanant tots els informes necessaris als pares/mares sobre malalties, al•lèrgies o qualsevol altre problema que no estiga arreplegat en l'expedient de l'alumne/a.
2.3. Coordinant la informació sobre els alumnes amb els professors/s'anteriors a principis de cada curs.
2.4. Revisar i tindre al dia la documentació de l'alumnat.

3. Coordinar i fer el seguiment amb l'equip docent de les respostes a les dificultats d'aprenentatge per mitjà de suports, adaptacions i diversificacions curriculars.
3.1. Col•laborant amb el/l'Orientador/a Educatiu del Centre per a detectar aquells alumnes amb NEE i fent la programació i elaboració d'ACI i ACIS.
3.2. Fent el seguiment dels programes dels alumnes amb NEE.
3.3. Decidint que alumnes són els que necessiten rebre classes de suport.
3.4. Analitzant i valorant els resultats dels alumnes que reben suport.

4. Transmetre als òrgans de direcció els suggeriments dels alumnes, famílies i professors/es.
4.1. Entregant a la Direcció d'Estudis les programacions i temporalitzacions.
4.2. Mantenint reunions periòdiques de coordinadors de Cicle.
4.3. Participant en els Claustres i Consells Escolars.

5. Tractar en equip els problemes disciplinaris o de rendiment escolar.
5.1. Arreplegant observacions dels altres professors/es del Cicle sobre els alumnes en les reunions setmanals.
5.2. Valorant en el nivell i/o Cicle els problemes de disciplina individuals o de grup i de rendiment escolar.
5.3. Preparant i adoptant mesures estimuladores i correctives.
5.4. Organitzant les sessions de suport.
5.5. Gestionant el gasto del pressupost de Col•legi i de material socialitzat.
5.6. Valorant trimestralment els resultats, analitzant el fracàs i fent les propostes de millora.

6. Coordinar en nivell i/o Cicle el procés d'avaluació i adoptar decisions sobre la promoció.
6.1. Fixant les dates d'avaluació i celebrant reunions prèvies per a supervisar les proves.
6.2. Coordinant les activitats de recuperació i suport de l'alumnat.
6.3. Elaborant els informes individualitzats d'avaluació.
6.4. Valorant trimestralment els resultats.
6.5. Omplint trimestralment els butlletins informatius per als pares/mares.
6.6. Portant un seguiment de cada alumne/a, omplint i custodiant la documentació acadèmica individual i de grup.
6.7. La Comissió Pedagògica i l'equip docent podrà decidir si algun alumne/a no promociona al llarg de l'etapa.

7. Controlar l'assistència i puntualitat de l'alumnat.
7.1. Portant un control diari d'assistència de l'alumnat.
7.2. Demanant als alumnes la justificació de les faltes d'assistència.
7.3. Informant els pares/mares d'aquelles faltes d'assistència que no hagen sigut justificades.
7.5. Remetent la Direcció d'Estudis, als Servicis Socials de l'Ajuntament les faltes reiterades i d'absentisme dels alumnes.

8. Coordinar-se amb els especialistes dels SPES: Orientador/a Educatiu i Logopeda.
8.1. Sol•licitant i omplint protocols d'intervenció.
8.2. Coordinant-se amb els especialistes en relació als alumnes que són atesos (PT, Logopeda, Orientador/a Educatiu).
8.3. Col•laborant amb l'Equip d'Orientació en l'aplicació de proves i qüestionaris.
8.4. Participant en les reunions de la Comissió Pedagògica, per a possibilitar línies comunes d'acció amb els altres tutors/s'en el marc del PEC.
8.5. Elaborant criteris comuns que permeten una continuïtat entre cicles i etapes.

9. Atendre i cuidar l'alumnat durant el període lectiu, incloses recreacions i altres activitats escolars complementàries i lúdiques o festives, facilitant la integració i participació del mateix.
9.1. Realitzant activitats d'acollida i integració de l'alumnat: dinàmica de grup, presentació, coneixement del Centre…
9.2. Organitzant el funcionament de l'aula: normes de classe, horaris, suports…
9.3. Complint els torns de recreació i proposant jocs i activitats lliures o dirigides.
9.4. Curant les ferides o colps que puguen fer-se i avisant a les famílies si és un poc més greu o es posen malalts.
9.5. Propiciant activitats lúdiques i festives que faciliten la integració de l'alumnat.
9.6. Col•laborant en la realització d'activitats complementàries: visites i excursions, acampades…

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES


1. Informar sobre: horaris, programacions, l'acció tutorial i altres servicis del Centre.
1.1. Realitzant una reunió a principi de curs per a informar sobre horaris, equip docent, normes i programacions.
1.2. Realitzant una reunió en el segon trimestre per a informar sobre el procés d'ensenyança-aprenentatge dels alumnes de l'aula.
1.3. Realitzant una reunió a final de curs per a informar sobre el desenrotllament del curs escolar i el pas al següent nivell.

2. Afavorir el coneixement i actitud positiva de les famílies cap al Centre.
2.1. Dedicant un dia fix a la setmana per a visita de pares/mares prèvia cita, per a afavorir la seua col•laboració i aconseguir millor rendiment dels alumnes.
2.2. Concertant entrevistes individuals amb els pares/mares d'aquells alumnes que el necessiten tant a nivell d'aprenentatge com conductual.
2.3. Propiciant la participació de les famílies en festes, actes acadèmics i activitats complementàries i extraescolars.

3. Informar-los periòdicament sobre el rendiment i la resta d'aspectes significatius de la conducta dels alumnes.
3.1. Enviant al final de cada trimestre els resultats d'avaluació acadèmic i de comportament dels alumnes en els butlletins de Primària i en els informes trimestrals d'Infantil.

C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica