Contacto

Normes d\'inici de curs

•    Horari del Centre:
-    Matins de 9 a 14 hores
-    (Durant els mesos de setembre i juny, l'horari serà de 9 a 13 hores)
•    Les portes del col•legi s'obriran 5 minuts abans i es tancaran 5 minuts després de tocar la sirena.
•    S'ha d'arribar amb puntualitat. L'arribar uns minuts tard ocasiona pèrdua d'informació i interrupció de la classe.
•    Els pares han de deixar els xiquets en la porta del recinte escolar, sense interrompre l'accés dels alumnes.
•    La porta es tancarà ales 9'05. Si algun alumne arriba tard, per visita mèdica o una altra circumstància, haurà de presentar una justificació.
•    El marge de minuts per a tancar les portes, és per als casos de retard imprevist i no un costum permés.
•    Les portes s'obriran 5 minuts abans per a arreplegar als alumnes d'infantil i a l'hora en punt eixiran els alumnes de primària.
•    Es prega als pares no obstruïsquen les entrades i eixides del Centre, per a evitar aglomeracions que pogueren ser perilloses per als més menuts.
•    Cap alumne pot abandonar el Centre en horari escolar, si no és acompanyat pels seus pares, tutors legals o alguna persona autoritzada. Quan un alumne haja d'eixir, els pares enviaran una nota al tutor/a, indicant el motiu i l'hora en què l'alumne haurà d'estar en Consergeria per a ser arreplegat.
•    Els pares no podran entrar en el Centre per a parlar amb els professors fora de l'horari establit per a això.
•    Els pares no poden pujar a les classes en horari escolar. Si han de comunicar alguna cosa als professors, es farà a través dels xiquets, per escrit o el dia de visites.
•    Es prega als pares que no porten als xiquets al col•legi durant les reunions amb els professors, ni al pati dins del recinte.
•    No es pot fumar dins del recinte escolar, ni en el pati, ni entrar animals.
•    Els xiquets han de vindre endreçats al Centre, tant la seua persona com en la roba.
•    Donats els freqüents casos de pediculosis (polls), és convenient el control del cabell dels xiquets.
•    El comportament dels alumnes està regulat pel Reglament de Règim Intern. Els alumnes que alteren la convivència, interrompen les classes o el seu comportament no siga l'adequat, serà sancionat segons este reglament.
•    Els alumnes no poden portar telèfons mòbils ni màquines de jocs.
•    Cada tutor/a disposarà de totes les dades degudes a problemes de tipus personal dels seus alumnes (qüestions mèdiques, custòdia …), així com nombres de telèfon familiar o laboral per a la localització dels pares en casos urgents. En cas d'haver canviat de nombre, es prega avise al tutor/a.
•    La comunicació del Centre amb les famílies és a través de circulars que es donen als xiquets. És convenient estar pendent de les convocatòries de beques de llibres, menjador…
•    El control d'assistència és obligatori. Per tant, les faltes hauran de ser justificades per escrit.
•    L'absència continuada d'un alumne sense justificar, serà comunicada a la Comissió Municipal d'Absentisme.

C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica