Contacto

Criteris d\\\'avaluació d\\\'Infantil

   
EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I L'AUTONOMIA PERSONAL

1. Utilitza el cos per a relacionar-se amb el món que li rodeja a través dels sentits.
2. Adquirix hàbits de relació social.
3. Cuida el cos, fomentant hàbits d'higiene i salut mental i física.
4. Adquirix normes bàsiques de convivència en grup.


EL MEDI FÍSIC, NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

1. Realitza diferents operacions amb els objectes: els discrimina, els agrupa, els classifica i els ordena.
2. Coneix el medi físic, natural, social i cultural que li rodeja i aplica actituds de respecte i cuidat cap a la naturalesa.
3. Coneix i respecta a les persones del seu entorn pròxim.
4. Coneix i respecta altres cultures del món.


ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ

1. S'expressa i es comunica a través dels diferents llenguatges orals i artístics, disfrutant amb les seues produccions.
2. Utilitza les llengües cooficials com a instrument de comunicació, d'expressió i de representació, respectant la diversitat lingüística de la nostra societat.
3. Utilitza la llengua oral com a mitjà de comunicació, expressió i relació amb els altres.
4. Mostra interés pels textos literaris i pels escrits.
5. Escolta, comprén i disfruta amb la lectura de contes.
6. S'inicia en l'ús dels diferents mitjans d'informació i de comunicació.
7. S'inicia en l'ús oral d'una llengua estrangera per a comunicar-se, mostrant interés cap al seu aprenentatge.
8. Mostra interés per la llengua escrita i valora el seu ús social.
9. Manifesta les experiències que va vivint a través del llenguatge plàstic, adquirint hàbits de respecte cap a les produccions pròpies i de l'altres i cuidat i neteja del material treballat.
10. Utilitza l'expressió musical i corporal com mitjans de comunicació.
11. Expressa, comunica, crea, compartix i interactua en la societat a través del llenguatge gestual i corporal.


Criteris d\\\'avaluació de Primaria

LLENGUA I LITERATURA(Castellano i Valencià)

PRIMER CICLE
1. Participa en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, amb les companyes i companys i la professora o professor, respectant les normes de la comunicació: torn de paraula, mirar l'interlocutor, mantindre el tema.
2. Expressa de forma oral les idees amb vocabulari adequat, orde i pronunciació correcta.
3. Comprén el sentit global de textos orals, identificant la informació més rellevant.
4. Llig en silenci i en veu alta, memoritza i reproduïx textos senzills.
5. És capaç de relatar vivències personals relacionades amb el tema que s'estiga tractant.
6. És capaç de redactar, sobre un tema proposat, un mínim de sis oracions simples.
7. Identifica de forma guiada per mitjà de segmentacions, canvis en l'orde, supressions i insercions, els canvis que es produïxen en les paraules, els enunciats i els textos per a millorar la comprensió i l'expressió oral i escrita.
8. Comprén i utilitza la terminologia gramatical i lingüística bàsica, en les activitats relacionades amb la producció i comprensió de textos.
9. Coneix i aprecia la diversitat lingüística del seu entorn.
10. Domina l'ortografia pròpia del Cicle: separació correcta de les paraules; ús de les majúscules; ús de "m" abans de "b" i de "p"; ús correcte de "c" i "z" i de "r" i "rr"; ús correcte de "br" i "bl"; ús adequat dels signes d'interrogació i d'admiració.
SEGON CICLE
1. Usa el llenguatge oral per a comunicar-se dins de l'aula, respectant les normes d'intercanvi.
2. Expressa de forma oral idees, fets i vivències per mitjà de textos senzills.
3. Reconeix les idees principals i secundàries en el llenguatge oral.
4. Localitza i recupera informació o idees importants explícites en els textos.
5. Comprén i interpreta la lectura en veu alta.
6. Redacta de forma ordenada textos en situacions quotidianes i escolars.
7. Coneix textos literaris de la tradició oral i de la literatura infantil adequats al Cicle.
8. Usa la biblioteca de l'aula i del Centre, coneix els mecanismes de la seua organització i el seu funcionament.
9. Identifica alguns canvis que es produïxen en les paraules, els enunciats i els textos que fan millorar la comprensió i l'expressió oral i escrita.
10. Comprén i utilitza la terminologia gramatical i lingüística pròpia del Cicle en les activitats de producció i comprensió de textos.
TERCER CICLE
1. Participa en situacions de comunicació respectant les normes de la comunicació: torn de paraula, escolta, etc.
2. Comprén el sentit global dels textos orals, reconeixent les idees principals i secundàries.
3. Llig en veu alta i en silenci, valorant el progrés en la velocitat, la comprensió, l'entonació i la fluïdesa.
4. Llig per iniciativa pròpia com a font de plaer.
5. Narra, explica, descriu, resumix i exposa opinions i informacions en textos de forma ordenada cuidant les normes gramaticals i ortogràfiques, la cal·ligrafia, l'orde i la presentació.
6. Resumix i esquematitza textos reflectint les idees principals i secundàries.
7. Busca i arreplega informació per a ampliar coneixements i aplicar-los en treballs personals.
8. Comprén i utilitza la terminologia gramatical i lingüística pròpia del Cicle.
9. Coneix, valora i utilitza el valencià.
10. Utilitza programes informàtics per a l'elaboració i presentació de textos.


MATEMÀTIQUES

PRIMER CICLE
1. Llig, escriu i ordena números naturals de fins a tres xifres, i indica el valor posicional de les xifres segons distints criteris (major/menor que, igual, anterior/posterior).
2. Formula problemes senzills en què es necessite comptar, llegir i escriure nombres fins al 999.
3. Calcula mentalment sumes i restes.
4. Calcula sumes i restes, assegurant-se, per mitjà d'algun tipus d'estimació que el resultat obtingut no siga absurd.
5. Coneix i memoritza les taules de sumar i multiplicar de l'1 al 10.
6. Resol problemes de la vida quotidiana, de forma raonada per mitjà de l'addició i sostracció.
7. Formula oralment un enunciat de la vida real i una pregunta que es corresponga amb una suma o una resta de dos números.
8. Identifica els distints tipus de monedes i bitllets de curs legal.
9. Mesura objectes, espais i temps familiars amb unitats de mesura no convencionals (pams, passos, taulells...)i convencionals (quilogram, metre, centímetre, litre, dia i hora), utilitzant els instruments al seu abast més adequats en cada cas.
10. Expressa correctament la localització d'un objecte en l'espai.
11. Descriu el desplaçament d'un objecte en l'espai en relació a si mateix, utilitzant els conceptes d'esquerra-dreta, davant-darrere, dalt-baix, prop-lluny i pròxim-llunyà.
12. Identifica figures planes en imatges oferides en distints suports i en materials i objectes de l'entorn, reconeixent els seus elements bàsics.
13. Obté informació i comunica oralment la informació obtinguda a partir de gràfics senzills.
14. Resol problemes senzills relacionats amb objectes, fets i situacions de la vida quotidiana, seleccionant les operacions de suma i resta i utilitzant els algoritmes bàsics corresponents o altres procediments de resolució. Explica oralment el procés seguit per a resoldre un problema.
15. Utilitza estratègies de comprensió lectora en els missatges transmesos pels diferents textos.
16. Utilitza un llenguatge correcte, amb el vocabulari específic de les matemàtiques, en l'exposició de situacions amb contingut matemàtic i en la resolució de problemes.
SEGON CICLE
1. Utilitza en contextos quotidians, la lectura i l'escriptura de números naturals de fins a sis xifres.
2. Realitza càlculs numèrics amb números naturals.
3. Utilitza estratègies personals de càlcul mental relatius a la suma, resta, multiplicació i divisió simples.
4. Realitza, en contextos reals, estimacions i mesuraments triant unitats i instruments de mesures usuals.
5. Descriu una representació espacial i utilitza les nocions bàsiques de moviments geomètrics.
6. Reconeix i descriu formes i cossos geomètrics de l'espai.
7. Arreplega dades sobre fets de la vida quotidiana, ordena estes dades i expressa el resultat en forma de taula o gràfica.
8. Resol problemes relacionats amb l'entorn que exigisquen una certa planificació, aplicant dos operacions amb números naturals com a màxim.
TERCER CICLE
1. Llig, escriu, ordena i opera amb números naturals, decimals, percentatges, fraccionaris i potències.
2. Llig i escriu números naturals, de fins a quatre xifres, amb números romans.
3. Descompon en factors cosins un número per a obtindre múltiples i divisors.
4. Resol i formula problemes comprovant els resultats de forma raonada.
5. Utilitza la calculadora.
6. Utilitza unitats i equivalències del Sistema Mètric Decimal (longitud, capacitat i pes), del sistema monetari i de la magnitud temps.
7. Classifica, anomena i mesura angles i els transporta per a la seua addició i sostracció geomètrica.
8. Identifica i utilitza nocions geomètriques: paral·lelisme, perpendicularitat, simetria, perímetre, línies i rectes.
9. Reconeix i traça figures geomètriques (polígons i poliedres) aplicant les fórmules per a calcular la seua àrea i volum.
10. Interpreta i realitza representacions espacials: croquis, plans, maquetes...
11. Interpreta i representa diagrames, gràfiques, taules, etc. de situacions quotidianes.
12. Coneix i aplica nocions estadístiques bàsiques: mitjana aritmètica, moda, etc. i de probabilitat.


CONEIXEMENT DEL MEDI

PRIMER CICLE

1. Practica les normes elementals per a la conservació del medi, identificant accions habituals que es duen a terme i que beneficien o perjudiquen el mateix.
2. Identifica alguns animals i plantes de l'entorn i les seues característiques.
3. Ha adquirit els hàbits bàsics d'higiene i salut relacionats amb l'alimentació, el vestir, la neteja i l'activitat física.
4. Reconeix, identifica i posa exemples senzills sobre les principals professions i responsabilitats que exercixen les persones de l'entorn.
5. Reconeix algunes manifestacions culturals presentes en l'àmbit escolar, local i autonòmic, valorant la seua diversitat i riquesa.
6. Identifica els mitjans de transport més comú en l'entorn i coneix les normes bàsiques com a vianant i usuari dels mitjans de locomoció.
7. Ordena temporalment alguns fets rellevants de la vida familiar o de l'entorn pròxim.
8. Identifica diferències en les propietats elementals dels materials, relacionant algunes d'elles amb els seus usos, i reconeix efectes visibles de les forces sobre els objectes.
9. Realitza un resum oral o escrit utilitzant diferents tècniques de comprensió lectora aplicades a textos de caràcter científic, geogràfic o històric.
SEGON CICLE
1. Reconeix i explica els factors del medi físic.
2. Identifica i classifica animals, plantes i roques.
3. Coneix els hàbits d'alimentació, higiene, exercici físic, desolla per al desenrotllament.
4. Explica els avantatges i inconvenients dels principals usos que les persones fan sobre els recursos naturals.
5. Coneix el paper dels principals òrgans i administracions que contribuïxen al funcionament de la societat.
6. Utilitza els punts cardinals per a situar-se en l'entorn i utilitza plans i mapes per a desplaçar-se.
7. Explica amb exemples les nocions bàsiques de temps històric i situa correctament fets històrics rellevants.
8. Identifica les fonts d'energia més comuna i les relaciona amb usos habituals de la vida quotidiana.
9. Analitza les principals parts i funcions de les màquines, realitzant una senzilla construcció d'un objecte.
10. Obté informació sobre fets o fenòmens naturals i socials.
TERCER CICLE
1. Fomenta una consciència mediambiental.
2. Reconeix i identifica el patrimoni natural, historicoartístic i cultural de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i Europa.
3. Identifica i coneix el cos humà i les seues funcions vitals, fomentant hàbits de salut i cuidat personal.
4. Analitza els canvis que han suposat les comunicacions, els mitjans de transport i la introducció de noves activitats econòmiques.
5. Coneix els principals òrgans de govern i les seues funcions, valorant l'interés de la gestió dels servicis públics i la importància de la participació democràtica.
6. Pren consciència cívica i implicació en el compliment de les normes bàsiques de convivència.
7. Utilitza i interpreta representacions gràfiques de l'espai, tenint en compte els signes convencionals i l'escala gràfica.
8. Identifica aspectes bàsics de la Història d'Espanya.
9. Estudia e experimenta el comportament dels cossos davant de la llum, l'electricitat, la calor, el so, la força, etc., per mitjà d'una aproximació al mètode científic, valorant tant el treball individual com el col·laboratiu.
10. Elabora informes seguint un guió establit que supose la busca, selecció i organització de la informació de textos de caràcter científic, geogràfic o històric.
11. Reconeix els avanços de la ciència i la investigació en la societat.


LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÉS

PRIMER CICLE

1. Reconeix i reproduïx els fonemes característics de la llengua anglesa i algunes pautes de ritme i entonació en paraules i frases senzilles com a salutacions, instruccions i missatges molt contextualitzats.
2. Capta el sentit global de missatges orals senzills emesos pel professor/a, amb les repeticions que siguen necessàries i amb suports visuals i gestuals sobre temes coneguts per l'alumne/a.
3. Extrau paraules de textos orals com ara cançons i històries amb estructures i vocabulari molt senzills sobre temes d'interés per a l'alumne/a.
4. Participa en situacions de comunicació amb els companys/es com ara accions utilitzant un titella i altres joguets elaborats pels alumnes segons model.
SEGON CICLE
1. Capta el sentit global de textos orals breus, relacionats amb la vida de l'alumne/a i el seu entorn immediat.
2. Identifica detalls, en textos orals referits a temes treballats en classe.
3. Reproduïx rimes, retafiles, cançons infantils molt breus i entenent el sentit de les mateixes.
4. Produïx en l'àmbit de la classe, missatges orals breus relacionats amb els continguts treballats en classe, participant en intercanvis comunicatius senzills amb els altres.
5. Extrau informacions sobre temes familiars de l'alumne/a, amb un vocabulari molt senzill.
6. Produïx textos escrits molt breus, en els que es reflectisquen continguts treballats en classe.
7. Reconeix alguns trets socioculturals dels països de parla anglesa en els continguts treballats en classe.
8. Llig i localitza informació i comprén textos diversos sobre temes d'interés.
TERCER CICLE
1. Comprén missatges orals i escrits.
2. Produïx missatges orals. És capaç d'expressar-se oralment en situacions quotidianes usant el vocabulari que coneix.
3. Produïx missatges escrits. Generalment li'ls oferix un model, oferint més tard oportunitat d'escriure amb més llibertat sobre el seu entorn.
4. Assimila els sons de la llengua anglesa. Les cançons i activitats que milloren estos aspectes de la llengua.
5. Assimila nou vocabulari i utilitza adequadament el lèxic.
6. Treballa de manera individual i cooperativa.
7. Aprén a aprendre. S'oferixen estratègies d'aprenentatge per a desenrotllar l'autonomia de l'alumne/a i promoure una actitud positiva.
8. Mostra interés per aprendre i participar. Progressa en el seu aprenentatge i curiositat per conéixer coses noves, presta atenció en classe, fa preguntes i consulta dubtes.
9.Mostra interés per conéixer altres cultures.


EDUCACIÓ FÍSICA

PRIMER CICLE

1. Reacciona davant d'estímuls visuals, auditius i tàctils, donant respostes motrius que s'adapten a les característiques dels dits estímuls.
2. Es desplaça i bota de distintes formes, variant: punts de suport, amplituds i freqüències, amb bona coordinació i orientació en l'espai.
3. Realitza desplaçaments i recepcions; maneig d'objectes, amb coordinació i una postura apropiada.
4. Equilibra el cos adoptant diferents postures, controlant: tensió, relaxació i respiració.
5. Participa i disfruta en els jocs proposats, adaptant tant les seues accions motores com la relació amb els companys/es.
6. Reproduïx utilitzant distintes parts del seu cos una estructura rítmica senzilla.
7. Simbolitza personatges i situacions per mitjà del cos i el moviment, sense por ni vergonya i amb soltesa.
8. Mostra interés per complir les normes referents a cura del cos, a la higiene i a la consciència del risc en l'activitat física.
9. Es comporta respectuosament amb el medi natural i utilitza les tècniques de seguretat en l'exercici d'activitats físiques en la naturalesa.
SEGON CICLE
1. Aconseguix consolidar la dominància lateral.
2. Controla el cos en situacions estàtiques i dinàmiques regulant el seu control postural.
3. Aplica les distintes possibilitats de moviment dels diferents segments corporals.
4. Realitza desplaçaments, bots, girs, llançaments i recepcions de forma coordinada i equilibrada.
5. Resol problemes motors en situacions individuals i col·lectives, de forma coordinada i, si és el cas, cooperativa, en diferents entorns i mitjans.
6. Utilitza el cos i el moviment com a mitjà d'expressió i comunicació, de forma espontània i creativa, a partir d'estructures rítmiques i expressives senzilles.
7. Practica jocs motors infantils i tradicionals de la Comunitat Valenciana, reconeixent el seu valor lúdic i sociocultural.
TERCER CICLE
1. Adapta els desplaçaments i bots a diferents tipus de condicions.
2. Llança, passa i rep pilotes o altres mòbils, tenint en compte la situació en el terreny de joc, les distàncies i les trajectòries.
3. Actua de forma coordinada i cooperativa per a resoldre reptes i oposar-se a un dels adversaris en un joc col·lectiu, com atacant o com a defensor.
4. Reconeix com a valors fonamentals de jocs i pràctica esportives, l'esforç personal i les relacions que s'establixen amb el grup.
5. Opina coherentment i críticament amb relació a les situacions conflictives sorgides en la pràctica de l'activitat física i l'esport.
6. Incrementa la condició física, coneixent les pròpies possibilitats i limitacions corporals i de moviment.
7. Interactua amb els companys/es, utilitzant els recursos expressius del cos a partir d'estímuls visuals, auditius tàctils o verbals.
8. Identifica les relacions que s'establixen entre la pràctica correcta i habitual de l'exercici físic i la millora de la salut, i actua d'acord amb elles.
9. Participa del joc i les activitats esportives, especialment les tradicionals i populars de la Comunitat Valenciana, amb coneixement de les normes i mostrant una actitud d'acceptació cap als altres.
10. Utilitza les tècniques d'orientació en el medi natural, aprén a desembolicar-se en ell i afavorix el seu atenció i conservació.
11. Usa les tecnologies de la informació i la comunicació per a obtindre informació relacionada amb l'Educació Física.


EDUCACIÓ ARTÍSTICA

PRIMER CICLE

1. Discrimina les qualitats del so: altura, duració, intensitat i timbre.
2. És capaç de reproduir xicotetes cançons, cuidant l'afinació i la correcta emissió de la veu.
3. Coneix les possibilitats d'utilització dels instruments de percussió simples.
4. Distingix un instrument dins d'un grup.
5. Realitza ritmes amb percussió corporal.
6. Coneix la notació no convencional, que representa les característiques dels sons.
7. Coneix algunes obres dels grans mestres de la Hª de la música.
8. Utilitza correctament els materials de treball.
9. Reconeix formes i colors semblants.
10. Retalla amb precisió i atenció.
11. Presenta un resultat final net i cuidat.
12. És creatiu en la utilització del material.
13. Utilitza correctament les plantilles.
14. Elabora representacions plàstiques de creació pròpies.
15. Observa i respon adequadament a les preguntes realitzades.
16. Acaba els treballs amb precisió i sentit estètic.
17. Mostra interés per participar en les activitats de grup.
18. Respecta i compartix el material.
19. Expressa plàsticament sensacions i vivències.
20. S'esforça per aconseguir resultats variats i creatius.
21. S'interessa per conéixer manifestacions artístiques.
SEGON CICLE
1. Coneix i distingix les distintes qualitats del so (altura, duració, intensitat i timbre).
2. Distingix entre música vocal i instrumental.
3. Distingix pel seu timbre les distintes famílies d'instruments de l'orquestra: corda, vent i percusió.
4. Reconeix en una audició la intervenció dels instruments musicals estudiats.
5. Coneix, valora i comprén, elements de la cultura musical d'altres pobles tant de l'actualitat com d'èpoques passades.
6. Practica la tècnica instrumental, tant amb instruments de xicoteta percussió com amb la flauta.
7. Coneix i interpreta cançons del repertori popular.
8. És capaç d'utilitzar el codi convencional per a representar la música i coneix les figures estudiades.
9. És capaç de reconéixer al dictat xicotetes seqüències rítmiques i la seua posterior escriptura.
10. Descriu elements i sensacions que les obres artístiques provoquen.
11. Usa adequadament alguns dels termes propis del llenguatge plàstic.
12. Desxifra i interpreta el contingut d'imatges i representacions de l'espai.
13. Classifica textures, formes i colors atenent a criteris de similitud o diferència.
14. Utilitza instruments, tècniques i materials adequats al producte artístic.
TERCER CICLE
1. Distingix els distints instruments musicals en una audició.
2. Coneix les característiques essencials de la música al llarg del temps.
3. Reconeix els distints gèneres/estils musicals.
4. Reconeix les principals formes musicals elementals: lied, cànon, rondó.
5. Utilitza la veu i el propi cos, com a instrument de representació i comunicació.
6. Canta cançons a dos veus.
7. Coneix els distints instruments musicals i els seus recursos.
8. Distingix els instruments musicals en una audició.
9. Comprén i usa els elements bàsics de la notació musical, com a mitjà de representació, expressió i coneixement d'idees musicals.
10. Reconeix, interpreta i escriu les figures musicals i els seus valors, fins a la semicorxera.
11. Utilitza el color, l'espai i les tècniques plàstiques per a reproduir models donats o propis.
12. Identifica i utilitza les característiques gràfiques de les imatges simbòliques i de les imatges figuratives (volum, relació espacial, proporcions...).
13. Planifica un procés de treball: materials necessaris, tècniques a usar, espai...
14. Realitza composicions plàstiques (amb distints materials: cartó, cartolina, paper, material reutilitzable...) de forma autònoma.
15. Observa, reconeix i explica per què un mateix objecte vist de diferents perspectives es representa també en una superfície plana d'eixa forma i ho aplica en la reproducció d'eixa imatge.
16. Utilitza la imaginació i la creativitat en la realització d'activitats artístiques.
17. Aplica distints recursos plàstics per a transmetre sensació de moviment en les seues obres.
18. Dibuixa un paisatge compost per diversos plans.
19. Mostra una actitud oberta cap a composicions artístiques innovadores.
20. Identifica diferents recursos i codis que s'utilitzen en l'elaboració de mapes.
21. Realitza traçats geomètrics.
22. Elabora imatges expressives a base de taques de color.
23. Construïx formes tridimensionals amb diversos materials.


EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

TERCER CICLE

1. Es coneix a un mateix i respecta les diferències i característiques dels altres, desenrotllant l'empatia.
2. Assumix responsablement les conseqüències de les accions personals.
3. Argumenta i defén les pròpies opinions, escoltant i respectant críticament les opinions dels altres.
4. Accepta i practica les normes de convivència, assumint obligacions i responsabilitats.
5. Participa en la presa de decisions del grup per a potenciar l'autoestima.
6. Utilitza el dialogue per a afavorir els acords.
7. Coneix el paper dels ajuntaments, comunitats autònomes i Estat en l'ordenament polític espanyol.
8. Coneix i valora els drets reconeguts en les declaracions internacionals, en la Constitució espanyola i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
9. Coneix el significat i importància dels principals senyals de circulació i reconeix les normes bàsiques de seguretat viària.
10. Descobrix realitats de xiquets en contextos culturals diferents i/o en situació de discriminació.
11. Rebutja qualsevol tipus de discriminació.


RELIGIÓ

PRIMER CICLE

1. Descriu i respecta les distintes pràctiques religioses i el seu sentit: l'oració, el culte i el compromís.
2. Sap localitzar una citació bíblica.
3. Reconeix en alguns textos bíblics sobre la creació, la bondat i paternitat de Déu.
4. Aprecia l'amor de Déu a l'home des de la naturalesa i la seua presència junt amb nosaltres.
5. Distingix alguns personatges bíblics significatius i la seua resposta de fe, amb especial atenció a la figura de la Mare de Déu i a la persona de Jesús com digne d'imitació.
6. Trau conclusions d'algunes paràboles bàsiques en l'ensenyança de Jesucrist.
7. Assenyala la relació del creient amb Déu en alguns textos bíblics.
8. Comprén que Crist ens mostra el seu amor presentant-se com a camí per a arribar a Déu, morint per nosaltres, perdonant-nos i enviant-nos el seu Esperit.
9. Reconeix que l'Església és la família dels fills de Déu.
10. Identifica el significat dels símbols cristians i del temple, i reconeix l'arrel celebrativa de la festa cristiana.
11. Comprén i respecta que el diumenge és el Dia del Senyor.
12. Sap situar alguns símbols religiosos en les festes del seu entorn.
13. Sap aplicar els manaments de la llei de Déu a la vida quotidiana.
14. Relaciona el final feliç de les paràboles de les bodes i la gran festa del cel.
SEGON CICLE
1. Distingix els fundadors de les religions monoteistes, comparant-los entre si en els aspectes concernents a la seua relació amb Déu, el seu compromís amb l'home i la seua acció salvífica.
2. Verifica l'acció salvadora de Déu a través dels personatges bíblics, i la seua plenitud en Jesucrist.
3. Reconeix l'amor de Déu al crear-nos a la seua imatge i adoptar-nos com a fills.
4. Identifica alguns fets i paraules de Jesús que mostren l'amor de Déu a l'home.
5. Situa les accions salvíficas de Jesús en les referències bíbliques sobre els seus miracles, la seua mort i la seua resurrecció.
6. Comprén que el pecat trenca la relació amb Déu, que Jesucrist la restablix amb la seua mort i la seua resurrecció, i que l'amor de Déu dura per sempre.
7. Explica que la fe i les obres són respostes a l'amor de Déu, manifestat en Jesucrist.
8. Distingix i relaciona els sagraments de la Iniciació, la Reconciliació i l'Eucaristia.
9. Explica la nova vida que sorgix pel Baptisme i s'alimenta en l'Eucaristia.
10. Sap descriure a l'Església com a Cos de Crist.
11. Raona que qui unix els membres de l'Església és l'Esperit Sant.
12. Reconeix en les distintes advocacions de María a la Mare de Déu i Mare nostra.
13. Aplica a algunes obres artístiques i gestos litúrgics els continguts bàsics de la fe cristiana i d'altres religions.
14. Explica el significat d'alguns textos evangèlics que facen referència a la vida eterna.
TERCER CICLE
1. Sap identificar alguns signes i símbols representatius del fenomen religiós en l'antiguitat.
2. Relaciona les grans religions vigents, així com assenyala i respecta els seus valors i contribució a la cultura.
3. Distingix el sentit últim de la vida segons les religions monoteistes.
4. Sap diferenciar les concepcions sobre la salvació de l'home en l'Hinduisme i el budisme.
5. Comenta textos del Nou Testament on es manifesta la humanitat i la divinitat de Jesucrist.
6. Descriu quines conseqüències té en el ser humà el fet de ser creat i amat per Déu com a fill.
7. Sintetitza els punts essencials sobre la salvació de l'home realitzada per Jesucrist, i raona com Déu se'ns dóna a través dels sagraments.
8. Assenyala en textos evangèlics l'origen de l'Església i la seua finalitat de salvació.
9. Descriu la missió dels membres de l'Església com a continuïtat de la missió de Jesucrist.
10. Especifica el servici eclesial que els apòstols i els seus successors presten al poble de Déu, i distingix el significat de les paraules apòstol, jerarquia i Col·legi Episcopal.
11. Situa i valora la presència de la Mare de Déu en els moments culminants de la vida de Crist, reconeixent que ocupa un lloc especial en la salvació.
12. Raona el valor de la llibertat i la responsabilitat dels propis actes a la llum de l'Evangeli, i sap aplicar el manament de l'amor a les situacions quotidianes.
13. Identifica algunes institucions de l'Església dedicades a l'ajuda als necessitats.
14. Assenyala i respecta els valors de les distintes religions i la seua contribució a la cultura.
15. Interpreta el significat transcendent de l'art religiós, i distingix les festes civils de les festes cristianes.
16. Resumix la fe de l'Església sobre la vida eterna.
C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica