Contacto

Reunions

Reunions d'Assemblea General

L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, en el primer trimestre del curs escolar.

Es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari i a requeriment d'un nombre d'associats que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

La convocatòria es farà sempre per escrit mitjançant circular que es farà arribar a tots els alumnes perquè la lliuren a casa. Aquesta convocatòria indicarà el lloc, l'hora i l'ordre del dia.

Els acords de l'Assemblea General es prendran per majoria simple dels socis presents.


Reunions de Junta Directiva

A les reunions de la Junta Directiva, només acudeixen els seus membres (presidenta, secretària, tresorera i vocals). No acudeixen la resta de socis.

Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria simple dels assistents. En cas d'empat, el vot de la presidenta és el que decideix.
C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica